De Molenstichting Winsum beheert sinds haar oprichting op 17 december 1992 een zevental prachtige en bijzondere koren- en pelmolens binnen de voormalige gemeente Winsum. De molen van Wetsinge werd in 2013 als zesde molen toegevoegd. In oktober 2019 werd de Molen AEolus in Adorp als zevende molen toegevoegd. De molens zijn eigendom van de stichting en zijn geregistreerde rijksmonumenten.  De stichting probeert de oorspronkelijke functies van de molen zo veel mogelijk te handhaven.

De molens behoren tot het Noord-Gronings cultureel erfgoed. Molens markeren de dorpen in het Groninger landschap. Draaiende molens en het oude molenaarsambacht op de molen kunnen tonen is één van de doelstellingen van de Molenstichting Winsum. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de enthousiaste inzet van vrijwillige molenaars.

De stichting heeft een team van gediplomeerde molenaars die op vaste dagen en extra op bijzondere dagen de molens bedienen. Op geregelde en op bijzondere dagen zijn de molens geopend voor publiek. De molenaars geven graag een rondleiding en uitleg over de molen.

Op twee molens, de Joeswert te Feerwerd en de Wetsinger te Wetsinge, kan nog professioneel worden gemalen.

Banken: NL57ABNA 0861008200 en NL38RABO0307081583

ANBI publicatie met financiële gegevens over 2020

De financiële verslaglegging van Molenstichting Winsum is in onderstaande links te vinden. Publicatiedatum 11-08-2021.

ANBI-publicatie met financiële gegevens over 2022
ANBI-publicatie activiteitenverslag over 2020

Naam instelling Molenstichting Winsum
KvK-nummer 41012626
Fiscaal nummer 805233817
Postadres secretariaat Boterdiep wz 7, 9781 EH Bedum
Emailadres info@molenstichtingwinsum.nl
Website www.molenstichtingwinsum.nl

Bestuur en functies (2022)
De heer P.D.J. Pauw te Winsum, voorzitter
De heer H Bolle te Bedum, secretaris
De heer P.M. Gerrits te Baflo, penningmeester
De heer I. van der Honing te Eenrum, pr adviseur en vrijwillig molenaar
De heer D.J. van der Zee, bouwkundig adviseur
De heer A.J.M. van der Drift, bestuurslid

Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet, met name molens in het gebied vallende onder de voormalige gemeente Winsum en voorts om deze molens zo mogelijk in werkende staat te houden.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. de molens met ondergrond in eigendom, beheer en onderhoud te doen overgaan naar de stichting
b. het doen herstellen en zo mogelijk in permanente maalvaardige toestand onderhouden van de molens
c. het aanwenden van alle verdere wettige middelen, die het doel van de stichting (kunnen) bevorderen

Actueel beleidsplan op hoofdlijnen
Het bestuur en alle daaraan verbonden vrijwillige molenaars zijn actief met:

 • Het behartigen van de belangen van alle onder beheer staande molens.
 • Het promoten van de molens als cultureel en vroeg-industrieel erfgoed.
 • Waarderen en promoten van het ambacht van molenaar.
 • Het draaivaardig en maalvaardig houden van de molens.
 • Regelmatig graan malen en pellen.
 • Openstellen van de molens op draaidagen voor belangstellenden.
 • Voorlichting geven aan groepen en individuen.
 • Het (laten) opstellen en beoordelen van onderhoudsrapporten en planningen.
 • Toezicht houden op herstel- en onderhoudswerkzaamheden.
 • Indien nodig restauratieplannen (laten) opstellen en uitvoeren.
 • Financieel beheer, verantwoording en rapportages aan belanghebbenden.
 • Stimuleren en bijhouden van een donateurskring onder de bevolking van Winsum.

Molens in eigendom:

De Jonge Hendrik, Oude Dijk 11, Den Andel
De Joeswert, Mentaweg 1a, Feerwerd
De Ster, Molenweg 4, Winsum
De Vriendschap, Kerkstraat 1, Winsum
De Meeuw, Hunzeweg 38, Garnwerd
De Wetsinger, Molenstreek 3, Wetsinge
De Aeolus, Molenweg 7a, Adorp (in algehele restauratie)

Molenaars
De molens zijn actief onder leiding van gediplomeerde molenaars. Deze hebben een praktijkopleiding gehad van tenminste 2 jaar, dat met een officieel examen wordt afgesloten. Aan elke molen zijn tenminste 2 vrijwillige molenaars verbonden. De molenaars ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens de vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Tegen een gebruikersvergoeding kunnen beroepsmolenaars productie voor eigen rekening draaien.

Beloningsbeleid van het bestuur
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens de vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

Molenstichting Winsum volgt de richtlijnen AVG, 
onderstaande link verwijst naar de meest recent verklaring, 2021.

AVG VERKLARING van Molenstichting Winsum